STYRELSEN INFORMERAR

månad

 Sedan årsmötet i somras har styrelsen en ny sammansättning. Vi har börjat jobba med att sätta oss in i hur klubben fungerar praktiskt avseende organisation, bemanning, planering och uppföljning, var och hur besluten tas osv. allt utifrån stadgarna, både klubbens men även SKK:s som påverkar oss. Vi har styrelsemöte varje månad och nästa gång blir den 26–27 november då vi träffas för en planeringshelg. Detta är en del av vad vi jobbar med just nu:

Tydlig organisation och beslutsvägar
Nya styrdokument finns på hemsidans Logga In, som beskriver vår klubbverksamhet och föreningsstruktur. Flera styrdokument har tagits bort för att de behöver omarbetas, uppdateras eller är inaktuella. Vartefter de blir klara kommer de att läggas upp på hemsidan.

 Medlemmarna är klubbens främsta tillgång
För att kunna tillgodose alla medlemmars olika önskemål införs arbetsgrupper för att avlasta styrelsen. Ett nytt redaktionsråd för Kromistrycket och en planeringsgrupp för sommarens Kromisträffar behövs just nu. Även Avelsrådet och Styrelsen kommer att behöva nytillskott.

Alla uppfödare är viktiga för rasen
Klubbens uppfödarlista ska vara öppen för alla medlemmar och nya regler ska kvalitetssäkra uppfödarinformationen och välkomna så många som möjligt. Information och utbildning är en central del i stadgarna och ett av klubbens viktigaste uppdrag är rasansvaret för kromfohrländer i Sverige. Som grund blir den nya välarbetade RAS-dokumentet ett viktigt verktyg i det arbetet.

Följa stadgar, regler och avtal
Det är viktigt att följa de lagar och avtal som berör oss och att vi arbetar utifrån en god föreningssed. Vi gör just nu en paus i hanteringen av in- och utdata i WEB-DB. Under tiden går vi igenom de rutiner och dokument som enligt GDPR måste finnas på plats vid all personuppgiftsbehandling. Som ett första steg är nu SKLK:s integritetspolicy på plats på hemsidan att ta del av. Arbetet pågår med att ta fram rutiner för de personuppgiftsbehandlingar vi utför.

Hälsningar från styrelsen SKLK